نظر مجلس در مورد سیرابیل


این هفته اعضای شورای شهر اردبیل نظرات متفاوتی را درباره شورابیل بیان کردند.

نظر مجلس در مورد سیرابیل

بهروز اسکندرپور:

طرح جامع جدید شورابیل باید به شورای شهر ارائه شود تا این طرح با نگاهی نو با در نظر گرفتن رویکرد عدم ساخت سازه های سنگین در منطقه شورابیل اجرایی شود.

زهرای پیر:

در استقرار دستگاه های جدید در شورابیل اصل آرامش بخشیدن به مردم مد نظر قرار گیرد. نباید تمام نقاط شورابیل به شهربازی تبدیل شود و آرامشی که در شورابیل وجود دارد حفظ شود.

جواد انصاری:

ما هر گونه انحصار را در شورابیل از بین خواهیم برد. هیچ گونه واگذاری و شرکت در شورابیل بدون مزایده و آگهی صورت نمی گیرد.

علیرضا غریبی:

بررسی طرح شورابیل باید در اولویت قرار گیرد. با تغییر مدیریت شاهد تغییر تفکر در سیورابیل هستیم. مدیریت باید در قالب یک برنامه مصوب عمل کند.

سیورابیل، اردبیل