نظارت بر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن گوشت تحریک کردن تبدیل می شود


فرماندار شهرستان اردبیل ذکر شد: نظارت بر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن گوشت در شهرستان اردبیل تحریک کردن تبدیل می شود به همان اندازه گوشت مفید به کف دست مردمان برسد.

گوشت گوسفند


سید محمد اعتقاد در بازدید اجتناب کرده اند آزمایشگاه دامپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ همراه خود فعالان بخش دامپزشکی ذکر شد: نظارت بر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن گوشت در شهرستان اردبیل تحریک کردن تبدیل می شود به همان اندازه گوشت مفید به کف دست مردمان برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مردمان نیز پیش بینی {می رود} گوشت را اجتناب کرده اند امکانات مجاز خریداری کنند.

وی همراه خود ردیابی به نیاز پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های مشترک دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان ذکر شد: خواستن است {در این} زمینه همگان اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار شهرستان اردبیل ذکر شد: پیشنهاد تبدیل می شود کشتار مبتلا های نذری نیز در کشتارگاه های مجاز انجام شود به همان اندازه اجتناب کرده اند سلامت گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش های مبتلا نیز ضمانت مورد نیاز حاصل گردد.

اعتقاد اعجازی خاص کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه دامپزشکی در سلامت مردمان تاثیر بسزایی دارد باید {در این} بخش این سیستم ها همراه خود حساسیت ویژه ای تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود.


گوشت گوسفند