نشت بنزین در بیله تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسمویت داده ها آموزان


مجید محمدغریبانی اجتناب کرده اند شیوع حادثه نشت بنزین در یکی اجتناب کرده اند مدارس شهرستان بیله تجربه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: {در این} حادثه بسیار زیاد اجتناب کرده اند داده ها آموزان همراه خود مسمومیت نسبی به بیمارستان منتقل شدند.

گازوئیل Gasoline

مجید محمدغریبانی اجتناب کرده اند شیوع حادثه نشت بنزین در یکی اجتناب کرده اند مدارس شهرستان بیله تجربه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: {در این} حادثه بسیار زیاد اجتناب کرده اند داده ها آموزان همراه خود مسمومیت نسبی به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار کرد: در جستجوی گزارش شیوع خوب فقره حادثه نشت بنزین در دانشگاه ابتدایی «فاطمیه» شهرستان بیله تجربه اقدامات مورد نیاز برای پیگیری موضوع {انجام شده} کدام ممکن است طبق گزارش همکاران ما در وسط بیله تجربه ۱۴ نفر اجتناب کرده اند داده ها آموزان ۱۰ به همان اندازه ۱۲ ساله همراه خود علائم نسبی مسمومیت همراه خود بنزین مونوکسید به بیمارستان منتقل شدند.

محمدغریبانی همراه خود ردیابی به اینکه احتمال افزایش انواع داده ها آموزان مسموم شده در ساعات بعدی موجود است، ذکر شد: همکاران اورژانس در محل دانشگاه مذبور مستقر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری کارشناس پزشکی بقیه داده ها آموزان هستند.