نرخ بلعیدن بنزین برای سیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صنایع تصمیم گیری شده است


به گزارش ایسنا، بر مقدمه انتخاب ها چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین مونتاژ ستاد توافق مالی مقامات، نرخ بنزین گاز پتروشیمی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع گفتن شد. بر مقدمه آن مدیرکل محل کار کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش این نرخ را برای سیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صنایع گفتن کرد.

{در این} ادعا آمده است:

اجتناب کرده اند زمان گفتن نرخ بنزین خوراک پتروشیمی ها، طبق فرمول ابلاغی وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعمال سقف نرخ صادرات بنزین، کمتر از ۵۰ هزار ریال تصمیم گیری شده است.

علاوه بر این نرخ بنزین گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، صنایع زیرین دستی مجتمع های احیای فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های درمورد به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه های پتروشیمی نهایی اعم اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی، آب، اکسیژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کدام ممکن است برابر ۴۰ نسبت نرخ خوراک بنزین پتروشیمی ها می باشد. کمتر از ۲۰۰۰۰ ریال {خواهد بود}.

نرخ بنزین مصرفی سیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صنایع معدنی ۱۰ نسبت نرخ خوراک پتروشیمی ها تصمیم گیری شده است.

انتهای پیام