نتیجه ورزشی های دلپذیر نیروی کار های بی نظیر والیبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا


به گزارش اسنا، نیروی کار های سراسری والیبال زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری کودکان ایران کدام ممکن است در جام کورناکا ایتالیا حضور دارند، اولین ورزشی دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکاتی در سراسر جهان را برگزار کردند.

نیروی کار والیبال کودکان ایران کدام ممکن است اردوی مشترک شخصی را همراه خود نیروی کار کودکان ایتالیا اجتناب کرده اند سه شنبه ۲۳ فروردین ماه در شهر کامپاباسو تحریک کردن کرده بود، ساعت شب قبلی در اولین دیدار تدارکاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر شخصی به مصاف این نیروی کار سر خورد.

شاگردان محمد وکیلی همراه خود نتیجه ۳ بر خوب مغلوب نیروی کار کودکان ایتالیا شدند. نیروی کار ایران در گروه اول ۲۶ بر ۲۴ پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه دوم به گروه چهارم به همین ترتیب همراه خود نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ بر ۲۲ شکست خورد.

نیروی کار سراسری والیبال زنان ایران نیز خوب دیدار تدارکاتی همراه خود یکی اجتناب کرده اند نیروی کار های باشگاهی ایتالیا برگزار کرد کدام ممکن است در ۴ گروه برگزار شد.

شاگردان میترا شعبانیان در هر ۴ گروه این مسابقات همراه خود امتیازهای ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ بر ۵ حریفان شخصی را شکست دادند.

نیروی کار سراسری والیبال بانوان نیز در مسابقات جام کورناکیا به مصاف کوئینز یکی اجتناب کرده اند نیروی کار های نمایندگی کننده سر خورد کدام ممکن است در ۴ گروه پیگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نیروی کار در ۲ گروه پیروز شد.

بر مقدمه این سیستم ریزی {انجام شده}، نمایندگان والیبال ایران در سه روز مانده به تحریک کردن جام کورناکیا در نوبت صبح به تمرینات شخصی شکسته نشده می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر در دیدارهای دلپذیر به مصاف حریفان شخصی می توسعه.

انتهای پیام