{ناپدید شدن} مصاحبه اسکوچیچ در رسانه های کرواسی!


به گزارش خبرنگار مهر، بخش دیجیتال روزنامه کرواسی لاووت روز پنجشنبه مصاحبه مفصلی همراه خود دراگان اسکوچیچ سرمربی خدمه سراسری ایران آشکار کرد. این روزنامه به معنای واقعی کلمه هستند به زبان ایتالیایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کرواسی ورزش می تدریجی.

کمتر اجتناب کرده اند خوب روز پس اجتناب کرده اند تخلیه این مصاحبه، اسکوچیچ این اتهامات را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتهامات را رد کرد.

اسکوچیچ در امروز به مکان فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: من هیچ گفتگویی همراه خود این رسانه ها نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موضوعاتی کدام ممکن است {در این} مصاحبه آشکار شده بود اصلا پرداخته نشد، در حالی کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند رسانه ها اجتناب کرده اند این مصاحبه استناد شده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، بازرسی مکان این روزنامه نماد می دهد کدام ممکن است مصاحبه اسکوچیچ در گذشته اجتناب کرده اند تکذیب سرمربی اجتناب کرده اند روی مکان بردن شده است.

{در این} بین دیروز مصاحبه ای همراه خود سرمربی خدمه سراسری ایران در مکان تکمیل شد کدام ممکن است خاص نشد خبرنگاران این روزنامه مصاحبه جامد آشکار کرده اند هر دو مسائل در نتیجه بردن مصاحبه اسکوچیچ شده است.