ناوگان شرکت ها موتوری شهرداری تجهیز تبدیل می شود


شهردار مشگین شهر ذکر شد: ناوگان شرکت ها موتوری شهرداری به خودروی مکانیره حمل زباله تجهیز تبدیل می شود.

علی مسیب زاده


علی مسیب زاده همراه خود ردیابی به اینکه روزانه در مرحله شهر ۷۰ تن پسماند شهری توسط عناصر زحمتکش شرکت ها شهری مخلوط آوری تبدیل می شود، ذکر شد: ناوگان شرکت ها موتوری شهرداری به خودروی مکانیزه حمل زباله به خوب ارزش ۸۰میلیارد ریال اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات خانه تجهیز تبدیل می شود.

وی در شکسته نشده تصریح کرد: همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت ساکنان در مدیریت پسماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن چرخه معیوب پرتاب زباله در وضعیت های نهایی میتواند زمینه ارتقاء مرحله تنظیف نهایی در مناطق مختلف شهری را فراهم سازد.

شهر دار شهرستان مشگین شهر در شکسته نشده اجتناب کرده اند اعمال کاهش یافته است در مشکلات نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مشوق های زیبایی شناختی برای محلات برگزیده شده در زمینه مدیریت پسماند در بلند مدت نزدیک خبر داد.


زباله