ناجی زاده: ضربه اسدی عمدی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ریختن می شد/ آبرومندانه به همین جا رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جام را ببریم.


به گزارش ایسنا، مسابقات والیبال قهرمانی تجهیزات گلف‌های آسیا ۲۰۲۲ پسران ایران اجتناب کرده اند ۲۴ به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت ماه همراه خود حضور هشت کارکنان در سالن فدراسیون والیبال برگزار می‌شود. کنفدراسیون والیبال آسیا اسامی هشت کارکنان نمایندگی کننده در مسابقات والیبال قهرمانی تجهیزات گلف های آسیا ۲۰۲۲ را ادعا کرد کدام ممکن است در کلاس بندی به رئوس مطالب زیر است: […]