ناامیدی خشکی توجه را شدیدتر می تدریجی


ناامیدی ممکن است همراه خود خشکی از حداکثر توجه مرتبط باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی باید اجتناب کرده اند این موضوع آگاه باشند.

به مشاوره موسسه سراسری توجه آمریکا، خشکی توجه عالی عارضه فوق العاده شایع است. با این حال عمق آن فوق العاده خاص است. شناخته شده به عنوان مثال، متعدد اجتناب کرده اند {افرادی که} خشکی توجه خفیف دارند، نتیجه تماشا کامپیوتر در تمام اندازه روز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند همراه خود قطره‌های چشمی با بیرون مدل مدیریت شوند.

سایر اشخاص حقیقی علائم شدیدی دارند کدام ممکن است گاهی همراه خود برخی بیماری های خودایمنی قابل مقایسه با سندرم Sjon Green را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوکی استخوان در کنار است.

تحقیق زودتر آرم داده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر خشکی توجه مزمن تا حد زیادی اجتناب کرده اند معمولی میزان ناامیدی دارند. عالی بررسی جدید ارتباط بین ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های شدیدتر خشکی توجه را آرم می دهد.

محققان دانشکده پنسیلوانیا دریافتند کدام ممکن است در بین ۵۳۵ بزرگ شده تحت تأثیر خشکی توجه، اشخاص حقیقی تحت تأثیر ناامیدی معمولاً علائم چشمی شدیدتری در کل بررسی عالی ساله داشتند.

به مشاوره محققان، توضیحات این ارتباط خاص نیست. با این حال عالی احتمال اینجا است کدام ممکن است ناامیدی ممکن است تأثیر قابل توجهی بر عادات سبک اقامت داشته باشد.

با این حال نکته اینجاست کدام ممکن است ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی از حداکثر توجه را می توان مرتبط دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی باید اجتناب کرده اند این موضوع آگاه باشند.

محققان می گویند کدام ممکن است اگر شخص خاص کدام ممکن است به ناامیدی مبتلا است، برای مثال، زمان بیشتری را جلوی تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه نمایش بگذراند، قابل دستیابی است علائم خشکی توجه را تحریک کردن تدریجی.

تأمین: مدیسون نت