میل سپاه، نماد روابط آذربایجان


از پل تاریخی حسرت کورپوسو آذربایجان به عنوان وسیله و نماد برادری و روابط آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی یاد می شود.

جرایم فساد اداری

پل کورپوس دزایر بر روی رودخانه مرزی ارس در مسیر جاده اصلاندوز – جلفا قرار دارد.

به گزارش دیدشهر، پل گمشده کورپوسو یکی از آثار تاریخی منطقه آذربایجان است.

پل دلتنگی کورپوزو بین دو نقطه آذربایجان یعنی کارا داغ و کارا باغ ساخته شد.

نزدیک به یک سوم این مسیر پل در سال ۱۸۲۸ پس از امضای عهدنامه چای ترکمنستان و تقسیم آذربایجان به دو قسمت شمالی و جنوبی منفجر شد.

این پل در آراز چای قرار دارد.