مونتاژ اقامتگاه اتاق بازرگانی شرابیل


سرپرست جهان الگوی گردشگری دریاچه شرابیل افزود: اتاق بازرگانی اردبیل اخیرا اقدام به مونتاژ ساختمانی در فراگیر دریاچه شرابیل کرد کدام ممکن است مسدود شد.

0202 14591 -

سرپرست جهان الگوی گردشگری دریاچه شاراپیل اظهار داشت: هرگونه ساختمانی در فراگیر این دریاچه بوتلگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی متوقف شده است.

مجتبی لاله افزود: اخیرا اتاق بازرگانی اردبیل اقدام به مونتاژ ساختمانی در فراگیر دریاچه شرابیل کرد کدام ممکن است ممنوع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است به هیچ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادی {در این} وضعیت پروانه ساختمانی داده نمی شود.

وی اظهار داشت: شهرابیل دارای ساختار کامل شهری است کدام ممکن است هرگونه اقدام گردشگری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران شهری بر آن استوار است.

سرپرست جهان گردشگری شرابیل اظهار داشت: زیرساخت های مورد نیاز برای افزایش گردشگری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای بی تجربه جهان گردشگری شرابیل با عرضه می شود.

وی اجتناب کرده اند بهبود جنگل کاری در فراگیر دریاچه شرابیل خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امتحان شده می کنیم فضای بی تجربه فراگیر این دریاچه را افزایش دهیم.

دریاچه شرابیل یکی اجتناب کرده اند جاذبه های خالص اردبیل شهری همراه خود ۵۰۰ هزار نفر گروه است کدام ممکن است بر مقدمه نتایج تحقیق پایین شناسی قدمت این دریاچه اجتناب کرده اند دریاچه آرمیا تا حد زیادی است.

    راه اندازی هتل اتاق بازرگانی در شرابیل

مونتاژ اقامتگاه اتاق بازرگانی شرابیل