موسوی سرپرست شهرداری نمین شد


همراه خود پذیرش استعفای براتعلی شوقی(شهردار) اجتناب کرده اند سوی اعضای شورای شهر نمین، سید احمد موسوی همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آراء بعنوان سرپرست شهرداری نمین محدوده شد.

شهرداری

همراه خود پذیرش استعفای براتعلی شوقی(شهردار) اجتناب کرده اند سوی اعضای شورای شهر نمین، سید احمد موسوی همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آراء بعنوان سرپرست شهرداری نمین محدوده شد.

سید موسوی معاون حال شهرداری نمین است.