مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند بسترهای بی نظیر باید سنت سازی شود


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش عیسی زریبور در مونتاژ مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور دقیق مدیران کل ارتباطات استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه، همراه خود ردیابی به دستاوردهای این وزارتخانه در نیمه دوم سال جاری. . وی در سال قبلی اظهار داشت: ماه قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ روستا به آنلاین پرسرعت متصل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا امسال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانواده به جامعه سراسری دانش متصل خواهند شد.

قرارداد رشد ۷۰ درصدی قابلیت جامعه زیرساخت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند از کیت خانه، پایان دادن سرمایه گذاری علامت wi-fi، افزایش ۵۰ درصدی تردد در گرد و غبار جمهوری اسلامی ایران، آغاز سرمایه گذاری فیبر نوری منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها منعقد شد. (FTTx) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرمایه گذاری کپی ۹۴ نسبت نمایندگی کنید. وی مدل الکترونیک را اجتناب کرده اند تولید دیگری دستاوردهای وزارت ارتباطات در نیمه دوم سال قبلی عنوان کرد.

وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش تحریک کردن مسیری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم در بخش خانه را دستاورد عکس در سال قبلی خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آزمایش پرتاب همزمان سه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر همراه خود پرتابگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگیری تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر در یک واحد مدار ۵۰۰ کیلومتری یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای این بخش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این گام به این سیستم تثبیت لایه لئو به همان اندازه بالا سال جاری نزدیک شده ایم. ما اکنون می توانیم به کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر لئو ارائه دهندگان حاضر دهیم.

زرهابور به ساختار های پسابرجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد باجه های پست موسسه مالی در روستاها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شاخص های مفید موسسه مالی پست نسبت به قبلی افزایش یافته است.

سنگ بنای همکاری های جدید در مقامات الکترونیک

وی علاوه بر این به قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در بودجه امسال سنگ بنای همکاری سایر تجهیزات ها در موضوع پنجره واحد ارائه دهندگان مقامات شناخته شده به عنوان عالی وظیفه قانونی به همان اندازه بالا شهریور ماه سال جاری گذاشته شد. . ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند ارائه دهندگان آن باید به طور درست اجتناب کرده اند طریق عالی پنجره به صورت تحت وب حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اردیبهشت ماه فاز اول این سرمایه گذاری ایجاد تبدیل می شود.

وزیر ارتباطات به این سیستم های این وزارتخانه در سال جاری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ایجاد جامعه سراسری دانش شناخته شده به عنوان عالی سرمایه گذاری راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل نگر در ملت باید در مقامات سیزدهم محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ضریب دستاورد آن تاکنون ۴۵ نسبت باشد. ، باید. ۷۰ نسبت امسال.. بدست آوردن به دستاورد جامعه سراسری دانش.

زریبور علاوه بر این به رشد جامعه ملایم مخابراتی ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای رشد جامعه فیبر نوری زیرساخت های قانونی آن در قوانین بودجه امسال برای همکاری سایر تجهیزات ها دیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های حمایتی اجتناب کرده اند جمله کاهش FCP ها توسط ۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمزد سهام به همان اندازه ۱۰ نسبت تصویب شد.

وی بر اجرای کار غول پیکر نهضت ریسندگی الیاف در ملت در سال جاری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاب به مدیران کل استانداری اظهار داشت: این ساختار به همان اندازه اجرا باید عالی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شهر را پیگیری تدریجی.

وزیر ارتباطات همراه خود ردیابی به معنی ملت برای تغییر شدن به هاب ترانزیت آنلاین در قلمرو، اظهار داشت: بازدید کنندگان ترانزیتی اجتناب کرده اند کشورمان در سال جاری باید ۲ برابر شود.

پشتیبانی اجتناب کرده اند پلتفرم های محلی

زریبور ارائه دهندگان اساسی جامعه سراسری دانش را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های این وزارتخانه در سال جاری عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر مردمان ارائه دهندگان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبی را ببینند، قطعا اجتناب کرده اند آن استقبال خواهند کرد.

وی فروش، فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی استفاده اجتناب کرده اند این ارائه دهندگان در استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را اجتناب کرده اند وظایف مدیران نواحی وزارت ارتباطات برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ابتدا مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران واحدها باید اجتناب کرده اند این ارائه دهندگان استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازند. رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلبستگی راضی کننده برای درجه یک سازی مورد استفاده قرار گیرد حداکثری اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی {در این} زمینه.

وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش همراه خود دقیق اینکه در این سیستم های شخصی در مجلس اختصاص داده شده به ارتقای ۳۰ پله ای ایران در شاخص های مقامات الکترونیک است، افزود: {در این} علائم باید ۸ گام برای بهبود در سال جاری پیش سوراخ بینی شود. کدام ممکن است در نهایت این مقامات به ۳۰ پله برسیم.»

زریبور همراه خود ردیابی به ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری ۱۰ نسبت ساخت ناخالص خانه برای آن، اظهار داشت: مطمئنا، امسال باید عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم نسبت به آن است اضافه کنیم به همان اندازه سهم ۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ محقق شود.

وی در خصوص بخش فضایی نیز همراه خود دقیق اینکه در بلند مدت خبرهای خوبی گفتن احتمالاً وجود خواهد داشت، افزود: در بلند مدت نزدیک می توانیم ارائه دهندگان فضایی را به کشورهای تولید دیگری حاضر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معنی در زمینه تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر نیز موجود است. as” شناخته شده به عنوان داده های فضایی.

وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش علاوه بر این به موضوع صادرات ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ایرانی به ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت های همسایه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجتناب کرده اند این سیستم های توسط دست اجرا این وزارتخانه گفتن کرد.

زریبور در بخش پست نیز بر هوشمندسازی فرآیندهای پذیرش به همان اندازه عرضه مرسوله تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این موضوع باید همراه خود جدیت در نمایندگی سراسری پست پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان ویژه به نمایندگی ها به صورت تحت وب حاضر شود.

وی بر انبساط به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی پارک های فناوری دانش تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: امسال یکی اجتناب کرده اند وظایف ما رشد کاربردهای فناوری دانش در سایر بخش ها است کدام ممکن است نیازمند رشد فناوری است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند وظایف پارک های فناوری است.

رشد محل های کار پست در روستاها

وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش علاوه بر این به رشد محل های کار پستی در روستاها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رشد محل های کار پستی در روستاها به اشتغال {در این} مناطق {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محل های کار باید شناخته شده به عنوان توانمندساز در قلمرو ایفای موقعیت کنند. ” روستاها”.

زریبور در نهایت خطاب به مدیران شخصی در بخش نبرد همراه خود فساد، پوپولیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان، اجتناب کرده اند مدیران استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادها به طور قابل توجهی آرزو کرد معامله با شدید به این مطالبات شد.

بر مقدمه این گزارش، معاونان حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان اجتناب کرده اند مدیران کل وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه در استانداری ها {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند انجام، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بخش تخصصی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیشنهاداتی حاضر کردند. {در این} اتصال.

انتهای پیام