مهرو کامرانی: نگذاشتند بمانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه زحماتم را ببینم/ ساده به همان اندازه تفریحی های آسیایی چشم انداز می خواستم


مهر کامرانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشمند در خصوص عدم پذیرش تمرینات کارکنان تکواندو بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها مطرح شده در مونتاژ کمیته فنی فدراسیون تکواندو ذکر شد: در مونتاژ کمیته فنی این سیستم شخصی را حاضر کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام. اعضای کمیته اعتراض کردند. در مونتاژ صحبتی مبنی بر همکاری ممکن است همراه خود خانم مداح وزیری نشد با این حال بعد اجتناب کرده اند مونتاژ تصمیم گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت دادند کدام ممکن است قبول {نمی کنم} چون همراه خود این کارکنان کار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام همراه خود خانم مداح کار کار نکردند. کار را نکرد. ممکن است ۵ سال همراه خود کارکنان اجتناب کرده اند صفر به همان اندازه ۱۰۰ مشکل کشیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله ای رسیدم کدام ممکن است نایب قهرمان آسیا شدیم، در مسابقات جهانی ریاض مقام سوم را کسب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات زودتر حریفان ازبکستانی همه. آنها در رتبه های اول، سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم جهان قرار گرفتند، ما شکست خوردیم، خوشایند همه این چیزها آرم اجتناب کرده اند مرحله فنی بالای کودک های کارکنان داشت.

معلم سابق کارکنان سراسری تکواندو بانوان افزود: کارکنان را به جایی رساندم کدام ممکن است وضعیت حال هشت کودک در جدول کلاس بندی {است تا} در مسابقات جایزه غول پیکر نمایندگی کنند. کی وضعیت کارکنان بانوان اینطور بود؟ مدت کوتاهی خواستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کردم در تفریحی های آسیایی به ممکن است جایگزین می دهید، اگر نمره نگرفتم خودم می روم، چون اصراری برای ماندن نداشتم، با این حال در یک روز واحد روز کار کردم به همان اندازه به بازو بیاورم. کارکنان به همان اندازه اینجای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستم موفقیت او را ببینم، او پدر ممکن است نیست.

وی افزود: همراه خود وجود اینکه همه این چیزها در کمیته فنی مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نپذیرفتم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان معلم به کار یکپارچه دهم، با این حال ناگهانی دیدم کدام ممکن است نامم شناخته شده به عنوان معلم کارکنان سراسری مطرح شد. ممکن است به آنها پیام دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواستم کدام ممکن است منصفانه جاده زیر شناسایی ممکن است بگذارند از ما به هیچ وجه چنین توافقی نداشتیم. به هر طریقی رئیس فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کمیته فنی قطعا می خواهند به کارکنان سراسری کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صمیم مرکز برای این کارکنان آرزوی موفقیت دارم.

کامرانی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت خواهید کرد محافظت نمی شود، ذکر شد: همه {در این} مشخص شده دارند. محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش خود او را به گونه ای دیدم کدام ممکن است به ممکن است این شانس را داد به همان اندازه به هدفی کدام ممکن است در تمام آن سال ها روی آن کار می کردیم برسم. همه وقت امتحان شده کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار ساده می خواستم تفریحی های آسیایی به ممکن است جایگزین بدهد کدام ممکن است نشد. به هر طریقی ممکن است همراه خود این موضوع مشکلی ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کارکنان آرزوی موفقیت دارم.

وی در طولانی مدت در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه اخیرا همراه خود هادی ساعی صحبت کرده است هر دو خیر، ذکر شد: ممکن است چنین فرصتی پیدا نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در مونتاژ کمیته فنی صحبت کردیم کدام ممکن است بعد از همه هیچکس عقب کشیدن نداشت. تذکر با توجه به ممکن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ایراد فنی بود کدام ممکن است برای ممکن است کار نکرد.

انتهای پیام