منتظر انبساط اجاره مسکن در ماه‌های بلند مدت باشید


به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی مرکزی، یکی اجتناب کرده اند ارکان مهم در زمینه مدیریت نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی بوده کدام ممکن است درهم آمدن است حاضر داده ها مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌هنگام اجتناب کرده اند مجموعه تحولات اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} توسط موسسه مالی مرکزی به آحاد محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی است. این امر موجب احتمالاً خواهد بود کدام ممکن است […]