منافذ و پوست دیجیتال کدام ممکن است حس لامسه دارد


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند اسپیس، این دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاهمین پرسه زدن فضایی برای ارتقای ایستگاه فضایی در سراسر جهان بود کدام ممکن است طی آن بازوی رباتیک نصب شده روی ماژول روسی برای نخستین بار حرکاتی انجام داد. اولگ آرتمیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیس ماتویو روز قبل از امروز ورزش هفته قبلی شخصی را پایان دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوی رباتیک […]