مناسب سازی مسیرها و مسیرها


مناسب سازی مسیرها و معابر یکی از وظایف اصلی شهرداری است.

پازل پیاده رو

به گفته شهرخوان، فضای عمومی شهری بستری برای شکل گیری تعامل اجتماعی و روابط شهروندان است که نقش مهمی در مشارکت شهروندان و حفظ سرمایه اجتماعی در ساختار شهری دارد. به همین دلیل استفاده یکسان و معقول از فضای شهری توسط تمامی گروه های اجتماعی به ویژه گروه های ویژه حرکتی و نابینایان باید مورد توجه قرار گیرد و این یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی در عرصه اجتماعی محسوب می شود.

امروزه مخاطبان مناسب سازی فقط معلولان نیستند، مفهوم معلولیت در جامعه امروزی تغییر کرده است.

در دهه‌های اخیر، معلولان به‌عنوان افرادی با ویلچر تلقی می‌شدند، در حالی که درک امروزی از معلولیت به این معناست که فرد به دلیل عدم سازگاری نمی‌تواند در عرصه‌های اجتماعی شرکت کند. مانند سالمندان، جانبازان محترم، زنان باردار و… بنابراین مناسب سازی تنها وظیفه یک ارگان یا سازمان نیست و نیازمند همکاری همه جانبه همه دستگاه های اجرایی، خدمات رسان شهری، سازمان های مردم نهاد و… است.

راه رفتن