مفهوم های خلاقانه برای طراحی المان استقبال تبدیل می شود


عضو شورای شهر اردبیل اظهار داشت: مفهوم های خلاقانه برای طراحی المان ها استقبال تبدیل می شود

حبیب فتحی: ایده های خلاقانه برای طراحی المان استقبال می شود


حبیب فتحی در مونتاژ رسمی شورای شهر اردبیل همراه خود ردیابی به مصوبه شورا مبنی بر طراحی المان مقدس اردبیلی برای نصب در ورودی نیار اظهار کرد: همراه خود مراجعه به نماینده ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند بازخورد کارشناسان، متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ المان چهره علمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفانی اردبیل آیت‌الله مقدس اردبیلی در جاری انجام است.

وی تصریح کرد: امتحان شده ما بر این {است تا} چنین المان هایی را به شکلی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کنیم که عصر های آینده اجتناب کرده اند این آثار شناخته شده به عنوان آثار فاخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند یاد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایستگی‌های استان اردبیل بیشتر معرفی شود.

رئیس کمیسیون زیباسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شهری شورای شهر اردبیل به شخصیت ممتاز مقدس اردبیلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این عالم بزرگوار اهل نیار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم به همان اندازه در شأن این شخصیت وارسته المان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندیسی را کنار هم قرار دادن کنیم به همان اندازه همراه خود جانمایی صحیح در سال‌جاری نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن رونمایی شود.

فتحی حساسیت اجرای این ماموریت را همراه خود ملاحظه به پیش بینی اهالی یادآور شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه چندان تصاویری اجتناب کرده اند این شخصیت وارسته در گنجینه آثار استان وجود نداشت، ما سعی کردیم همراه خود مخلوط‌آوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند بازخورد نماینده ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل برای این شخصیت المانی شایسته کنار هم قرار دادن کنیم به همان اندازه در زمان صحیح شاهد رونمایی اجتناب کرده اند آن باشیم.

رسالت شهرداری تنها کارهای عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی نیست

وی در بخش دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: رسالت شهرداری تنها کارهای عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی نیست بلکه یکی اجتناب کرده اند رسالت های عظیم شهرداری در بخش سنت، زیباسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به یادمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید المان های شهری است که قطعا اجتناب کرده اند ظرفیت هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادات آنها در این بخش استفاده می‌کنیم.

فتحی اضافه کرد: شورا خانه هنرمندان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند آنها دعوت می کنیم به همان اندازه پیشنهادات شخصی را در این بخش به شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر حاضر کنند به همان اندازه ما بتوانیم بهترین المان ها را در شهر اردبیل راه اندازی کنیم.

وی به پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله شهرداری اردبیل همراه خود بهره بردار تابلوی سه وجهی چهارراه حافظ بیان کرد: به رغم پیشنهاد تمدید قرارداد به مدت یک سال همراه خود این پیمانکار وی چندان رغبتی به این کار نماد نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد تمدید ۲ ساله شد که ما نتوانستیم در شورا تذکر مساعدی را در این زمینه جلب کنیم.

عضو شورای شهر اردبیل در شکسته نشده سخنان شخصی اظهار کرد:‌ ما پیش بینی داریم به همان اندازه همراه خود واگذاری تابلوهای تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی آنها بر مقدمه اولویت کاری شورای ششم انجام شود که در واقع این کار اجتناب کرده اند شورای پنجم آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می رود به صورت شایسته شاهد اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان پیدا کردن تابلوهای تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظر شهری باشیم.

فتحی به افزایش مبلغ واگذاری تابلوهای تبلیغاتی حال در درجه شهر کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق مزایده به کانون های تبلیغاتی حائز شرایط واگذار گردیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغی بالغ بر ۱۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ میلیون تومان معرفی شده است برای شهرداری اردبیل داشته است ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود ملاحظه به بالا مهلت قانونی سه ساله برای کانون های آگهی تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مزایده به تولید دیگری تابلوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت، اعضای شورا همراه خود تمدید ۲ ساله برای تابلو سه وجهی جاده حافظ مخالفت نمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد شهرداری اردبیل اقدامات اجباری در خصوص تصمیم گیری وظیفه این تابلو را در سریعترین زمان قابل دستیابی به انجام رساند.


المان