مشکل کمبود نان در خلخال حل شد


سیدجواد یحیی زاده اظهار داشت: استاندار با هدف تامین نان گرم مورد نیاز شهروندان، گردشگران و مسافران و کاهش صف های طولانی خرید نان اقدام به تهیه و توزیع آرد مازاد بر سهمیه ماهانه کرده است.

نان سنگک

سیدجواد یحیی زاده اظهار داشت: استاندار با هدف تامین نان گرم مورد نیاز شهروندان، گردشگران و مسافران و کاهش صف های طولانی خرید نان اقدام به تهیه و توزیع آرد مازاد بر سهمیه ماهانه کرده است.

وی ادامه داد: با توزیع این میزان آرد بین نانوایی ها بخشی از مشکل تهیه نان حل شده است اما هنوز نتوانسته ایم رضایت عمومی مردم خلخال را در بحث تهیه و خرید به طور کامل جلب کنیم. از نان

رئیس کارگروه ساماندهی آرد و نان خلخال افزود: ۷۶۷ عدل آرد معادل ۳۰ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم از ۲۷ تا ۳۱ تیرماه امسال در نانوایی های شهرستان خلخال توزیع شد.