مدرنا در جاری رشد ۲ واکسن جدید است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند جلوگیری تدریجی: سلامت


پیام اندروید:

همراه خود فشار کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

من می خواهم عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت روتین تکمیل شد. لطفا همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.