مدت حضور صالح العامری در کمیته سراسری المپیک تمدید شد


به گزارش ایسنا، ابوالقاسم کریمی، معاون اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی رئیس جمهور اخیرا همراه خود تخلیه پیامی گفتن کرد کدام ممکن است سیدرضا صالح امیری، رئیس کمیته سراسری المپیک در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازنشسته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله ریاست جمهوری وی در المپیک سراسری کمیسیون به نوک می رسد.

اکنون پیام جدیدی اجتناب کرده اند سوی نهاد ریاست جمهوری به کمیته سراسری المپیک کشتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت صالحی العامری تمدید شده است.

محمود عبدالله، سرپرست روابط کلی کمیته سراسری المپیک {در این} خصوص به ایسنا اظهار داشت: ماموریت آقای صالحی العامری اجتناب کرده اند سوی نهاد ریاست جمهوری به همان اندازه نوک شهریور ماه ۱۴۰۱ تمدید شد. اجتناب کرده اند طرفی او دانشیار دانشکده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به همان اندازه ۶۵ سالگی کار تنبل، در جاری حاضر ۶۱ سال سن دارد. اجتناب کرده اند طرفی در قوانین کمیته سراسری المپیک به صراحت آمده است کدام ممکن است ریاست کمیته کاری نیست، متعاقباً مشکلی {وجود ندارد}.

انتهای پیام