مخلوط آوری مالیات به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است


مدیرکل امور مالیاتی استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه موضوع تمکین اختیاری در سال جاری تمرکز بر شده است، اظهار داشت: سهم قلمرو اردبیل در اخذ مالیات همراه خود احتساب خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی های {انجام شده} توسط شهرداری حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. نمایندگی های مستقر در استانداری امیدواریم نتیجه این کار در نتیجه بهبود ایمنی در بخش های زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز شود.

حقوق پول

ابراهیم گلی زاده اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند نیم میلیارد تومان دارایی ها مالیاتی در استان اردبیل اکتسابی شد کدام ممکن است در مقابل همراه خود اکتسابی ۱۱۳ نسبت مالیات در ملت، استان اردبیل توانست ۱۱۲ نسبت در نتیجه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی مالیات سهم داشته باشد. نیازها.

وی افزود: این دریافتی ها برای ادغام کردن مالیات بر خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات نهایی است کدام ممکن است همراه خود آن توانستیم تمامی تعهدات مالیاتی شخصی را در سال قبلی انجام دهیم.

مدیرکل امور مالیاتی استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه موضوع تمکین اختیاری در سال جاری تمرکز بر شده است، اظهار داشت: سهم قلمرو اردبیل در اخذ مالیات همراه خود احتساب خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی های {انجام شده} توسط شهرداری حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. نمایندگی های مستقر در استانداری امیدواریم نتیجه این کار در نتیجه بهبود ایمنی در بخش های زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز شود.

گلی زاده به پرانرژی شدن ۴ سامانه در امور مالیاتی همراه خود هدف افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مهمترین این سامانه ها سامانه الکترونیک مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد ایرانی است کدام ممکن است ممکن است ورزش های مالیاتی در بخش غیبت را ترتیب تنبل. “

وی همراه خود دقیق اینکه در نهایت سال قبلی ایستگاه های ذخیره سازی نیز در استان به استفاده رسید، خاطرنشان کرد: در سال قبلی در مجموع ۲۴ هزار مودیان جدید ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مجموع مودیان استان اضافه شد.

گلی زاده همراه خود دقیق اینکه تاکنون ۴۵ هزار مؤدی در استان مالیات شخصی را صنوبر کرده اند، یکپارچه داد: همچنان در امتحان شده برای ایجاد مودیان جدید هستیم.

مدیرکل امور مالیاتی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند پاسخگویی مختصر مدت به استعلامات در اداره شهادت دادن نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پرانرژی سازی سایر ارائه دهندگان دیجیتال خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه جدا از مخلوط آوری، حضور افراد را کاهش دهیم. به صورت داوطلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطیعانه زمینه رضایتمندی افراد {در این} بخش را لوازم.