ماموریت پارس آباد به سربند به همان اندازه بالا ماه زیر بار بازدید کنندگان {می رود}


سرپرست کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل اظهار داشت: ماموریت پارس آباد به سربند به همان اندازه بالا ماه جاری زیر بار بازدید کنندگان {می رود}.

پروژه پارس آباد به سربند


مورد پسند حیدری در مونتاژ بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مسایل درمورد به بخش راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان پارس آباد به سربند اظهار کرد: کل معارض تاسیساتی اجتناب کرده اند قبیل انرژی الکتریکی، بنزین، آب، فیبر نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیفون در سرتاسر مسیر ماموریت ۴ بانده پارس آباد به سربند تعمیر شده است.

وی افزود: مانع بی نظیر به اندازه ۲/۵ کیلومتر معارضین اراضی خصوصی بوده کدام ممکن است اجباری است صاحبان خانه اراضی در مسیر درست حرکت کنید ماموریت همکاری نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی قلمرو ممانعت ننمایند به همان اندازه ضمن تملک اراضی نسبت به جابجایی توانایی {در این} محدوده نیز اقدام شود.

سرپرست کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل همراه خود دقیق اینکه به همان اندازه بالا ماه جاری بخش بزرگی اجتناب کرده اند این ماموریت زیر بار بازدید کنندگان {می رود}، اظهار داشت: اجباری است دادستانی، راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری عناصر اجرایی {در این} باره همکاری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} بزودی به خودت را پیدا کن برسد.

حیدری افزود: ماموریت جاده بی نظیر اسلام آباد هم طبق گزارش پیمانکار مربوطه در سطوح پایانی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات بتن کاری لاین های ۲ طرف به همان اندازه ده روز آتی اتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله آسفالت ریزی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا ماه عملیات آسفالت آن نیز تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از می رسد.

وی علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه در ماموریت سه راهی سربند به مشگین شهر معارضین حال مانع اجتناب کرده اند اجرای فوری عملیات شده است، اظهار داشت: طبق تعهدات معاونت عمرانی فرماندار سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی معارض به همان اندازه بالا ماه جاری تعمیر احتمالاً خواهد بود.

سرپرست کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل همراه خود اظهار اینکه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در آستانه عید در نظر گرفته پیمانکاران واریز شده به همان اندازه مطالبات پیمانکاران {به روز} شود، افزود: جهاد راهسازی بی سابقه ای در قلمرو همراه خود پیگیری مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعات پی در پی مشاور مردمان پارس آباد به وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ سازمانهای راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تعیین کنید گرفته است.


پروژه عمرانی جاده