مالاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانش در تذکر دارند هفته بلند مدت ۹.۴ میلیون کودک را به سمت فلج اطفال واکسینه کنند به همان اندازه همراه خود شیوع نامشخص کشتی کنند. : بهزیستی


پیام اندروید:

همراه خود کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

ممکن است خوب ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت رباتیک به پایان رسید. لطفا همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.