لزوم طراحی الگوی کشاورزی برای مناطق ملت همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی


سید جواد الساداتی نژاد در حال حاضر ۲۶ فروردین ماه در محیط بازدید به شهرهای باغملک، آزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسپارت در مخلوط خبرنگاران همراه خود خاص اینکه خوزستان قطب کشاورزی ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستونی ایمن در بحث ایمنی غذایی برای ملت است، ذکر شد: افراد ملت

به گزارش ایسنا، وی افزود: رتبه اول ساخت متعدد اجتناب کرده اند محصولات کشاورزی ملت متعلق به استان خوزستان است.

وزیر جهاد کشاورزی ذکر شد: امسال فصل درو کردن گندم در ملت اجتناب کرده اند خوزستان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۰ هزار تن خریداری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد کسب بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون تن گندم در ملت باشیم. ” خوزستان امسال».

الساداتی نژاد ذکر شد: هدف اجتناب کرده اند بازدید به خوزستان بازرسی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات اساسی در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات طبیعی استان است. {در این} بازدید نگاهی خواهیم داشت به مشکلات ساخت در شهرستان های ایزه، باغملک، دسپارت، دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیمشک برای تعمیر مشکلات کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران.

وی شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است باید در خوزستان رشد یابد، کشت گلخانه است. همراه خود ملاحظه به وضعیت تحت سلطه بر موضوع آب در برخی اجتناب کرده اند عوامل استان، باید قابلیت ۳۵۰ هکتار در مرحله گلخانه افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق بیشتری کشت گلخانه ای انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در سال جاری مطرح می کنیم بحث الگوی کشاورزی است. امیدواریم این امر به افزایش شرایط برای دامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان کمک تدریجی.

الساداتی نژاد دانستن درباره وضعیت خشکسالی ذکر شد: خشکسالی معضلی شدید است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال قبلی در دشت های ملت همراه خود آن مواجه بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز بخش هایی اجتناب کرده اند ملت دچار خشکسالی هستند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم برای کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران شکسته اجتناب کرده اند خشکسالی در تیز کردن تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیر تسهیلات دریافتی شخصی گزینه ها درستی متعهد شدن کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی باید به سمتی برویم کدام ممکن است کشاورزان همراه خود طراحی الگوهای کشاورزی برای مناطق آسیب کمتری ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دارایی ها آبی کدام ممکن است در اختیار داریم، آنها را به سمتی ببریم. ممکن است کشاورزی ایمن داشته باشد.»

انتهای پیام