قیس سعید: همراه خود افرادی که قصد ضربه زدن به ملت را دارند، به هیچ وجه گفتگو نخواهیم کرد


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند رادیو “موزاییک اف‌ام” تونس، قیس سعید، رئیس جمهور تونس در ضیافت افطاری در ترکیبی خانوار‌های شهدای موسسه‌های ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی این ملت اظهار کرد: علاوه بر این میهن‌پرستان راستین، کسانی را کدام ممکن است ملت را همراه خود توانایی قیمت کاهش یافته می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی آنها را در اطراف انداخته، به رسمیت نخواهیم محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتی همراه خود آنها نخواهیم داشت.

قیس سعید در شکسته نشده اجتناب کرده اند موضعگیری‌های خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز ناراحتی‌شان برای شرایط تونس انتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تمامی تضمین‌ها را برای برگزای انتخاباتی شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب حاضر کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود این تضمین‌ها، اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخرسندی بر طرف‌های خارجی تحت سلطه است.

علاوه بر این رئیس جمهور تونس اجتناب کرده اند قضات این ملت خواست مسؤولیت تاریخی شخصی را برای اجرای اصول با توجه به همه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ قابل توجه برعهده بگیرند.

او تاکید کرد: قضات باید به توسعه محاکمه‌ها سرعت ببخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به مقیاس کافی محتوای متنی قانونی در اختیار دارند به همان اندازه به وظایف شخصی حرکت کنند به همان اندازه پول افراد به افراد بازگردد.

انتهای پیام