قوانین «نظام سینما» / استانداردسازی قراردادها باید تعیین کنید بگیرد


بویان کاولی، رئیس صفحه بحث دستیاران سینمای ایران در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود خاص اینکه سینمای ایران در سطوح مختلف نیازهای متفاوتی دارد، اظهار داشت: اگر بخواهم به نیازهای سینمای ایران ظاهر شد کنم باید به یک زن و شوهر مورد ردیابی کنم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها بحث قراردادها به معنای واقعی کلمه هستند در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل چیزی است کدام ممکن است اهالی سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون قرارداد می بندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازر در کارگاه‌های مشابه، تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسان هستند.

وی شکسته نشده داد: تشکیل قوانین نظام سینمایی (صنعت سینما) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت در نحوه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بودجه در صنعت سینما نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

مقوا تایید طبقه بندی کردن فیلم ممکن است کجاست: برای ورود به دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های شفاف لینک هایی حاضر تبدیل می شود کدام ممکن است عناوین کارفرما، همراه خود شاقلان، هومان کارمندان- حر ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یازن در کنترل همراه با موقعیت یابی می باشد.

حامی ممکن است وی در نهایت اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به احتمال تشکیل نظام صنعت سینما، تعهدات مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان در قبال سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما در خصوص بیمه بیکاری، ازکارافتادگی، بیمه سلامت، سنوات، افزایش میزان حق بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. به بالا خواهد رسید.

تأمین

قانونی فراتر اجتناب کرده اند «سیستم سینمایی» / «مشابه سازی قرارداد» ابتدا باید در آنلاین به نظر می رسد شود.