فیلمبرداری «ساعت صفر» به نوک رسید.


به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان همراه خود {ضرب و شتم} درک وارسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی تئاتر، نمایشنامه «بازجویی» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی امیر امیری بازخوانی تبدیل می شود. حاضر «بازجویی» کدام ممکن است اجتناب کرده اند منظر تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان‌شناختی به شخصیت ابن ملجیم مرادی می‌پردازد، مصادف همراه خود سفر نمایشی اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین به همان اندازه ۳ اردیبهشت در سال ۱۳۹۰ است. […]