فلحات زاده: ۶ امتیاز، اختلاف حمایت خوشایند، با این حال کار استقلال همچنان یکپارچه دارد


به گزارش ایسنا، نوروز آیینی باستانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فرا رسیدن آن لذت وصف ناپذیری به در کنار دارد. این لذت مختص ایرانیان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی نمی شود کجای دنیا باشید. برخی اجتناب کرده اند کشورهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه نیز نوروز را جشن می گیرند. قزاق ها نیز هر ساله برخورد کردن بهار را جشن می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم مختلفی را در آن روز برگزار می کنند […]