فضای بی تجربه در قلمرو میراشرف در جاری افزایش است


یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر اردبیل اظهار داشت: کانون اصلی اعضای شورای شهر بر بهبود فضای بی تجربه به طور قابل توجهی در محله های ۱۳ گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو محروم میراشراف است.

علی رضا الغریبی


علیرضا غریبی در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل تصدیق شد: شهرداری ممکن است همراه خود تملک اراضی مختلف بهبود فضای بی تجربه را سرلوحه کار شخصی قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۱۷ هزار متر مربع در محدوده میراشراف اینگونه باشد. تغییر به فضای بی تجربه تبدیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری اردبیل باید همراه خود هماهنگی صاحبان خانه بیشتر اجتناب کرده اند وضعیت حال حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه سرمایه گذاری هایی را کدام ممکن است طی تعدادی از سال قبلی متوقف شده است خاص تنبل.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر اردبیل کسب اطلاعات در مورد راهنمایی افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس اظهار داشت: اگرچه پیشنهاداتی {در این} زمینه حاضر شد با این حال در پایان سرویس مدارس غیردولتی ۲۵۰ هزار تومان تجربه شد، مدارس دوره ای همراه خود سرویس رانندگی ۲۳۰ هزار تومان. به ازای هر سرویس ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مینی بوس ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هزار تومانی سالانه راهنمایی شد به همان اندازه امکان استقرار سرویس مدارس همراه خود قیمت مصوب پس اجتناب کرده اند تایید باقی مانده فراهم شود.

الغریبی شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به اینکه ۲ سال است در کرونا شاهد ورزش سرویس مدارس نبودیم، اکثر رانندگان به سختی همراه خود قیمت مصوب موافقت کردند با این حال برای سال تحصیلی بلند مدت همراه خود بازرسی همه جانبه قیمت ها اصلاح می تنبل.


لاله هایی که در فضای سبز شکوفا می شوند