فریب دادن حدود ۱۹۰۰۰ مشترک جدید سوخت خالص


مدیرعامل نمایندگی سوخت استان اردبیل در خصوص انجام مشترکان این نمایندگی اجتناب کرده اند سرویس دهی ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۹ مشترک به سوخت خالص در استان خبر داد.

سردار اسماعیلی

به گزارش روابط نهایی نمایندگی سوخت استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیرعامل این نمایندگی همراه خود ادعا این خبر افزود: گازرسانی به تمام عوامل استان اجتناب کرده اند برکات نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است کدام ممکن است دائما برقراری ارتباط.” سرعت مطلوبی دارد به منظور که سالانه حداقل ۱۰۰ روستای جدید به جامعه گازرسانی متصل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه گازرسانی به ۵۹ روستای جدید هم اکنون در جاری اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده است.

الاسماعیلی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به انجام نمایندگی سوخت استان اردبیل در زمینه قطبی سازی مشترک طی عالی سال قبلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: طی سال قبلی ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۲ مشترک جدید در بخش های مختلف فریب دادن این نمایندگی شدند. بخش ها اعم اجتناب کرده اند خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا انواع مشترکان سوخت خالص اجتناب کرده اند بدو ایجاد این نمایندگی به ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۹ نفر رسیده است.

مدیرعامل سوخت استان اردبیل همراه خود خاص اینکه انواع روستاهای بهره مند اجتناب کرده اند سوخت خالص در استانداری اردبیل به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۸ روستا رسیده است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند مجموع ۵۳۰ هزار مشترک سوخت خالص بیش اجتناب کرده اند ۱۴۳ هزار مشترک کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۳۸۶ هزار مشترک هستند. مشترکین در مناطق شهری در گریز دارای سوخت خالص هستند.

وی یکی اجتناب کرده اند اقدامات ارزشمند نمایندگی سوخت استانداری در زمینه صیانت اجتناب کرده اند حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم ارباب رجوع را فروش فرآیند های ارائه دهندگان رسانی به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فریب دادن مشترکین جدید دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: تمامی ارائه دهندگان این نمایندگی به صورت غیر حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حضوری حاضر تبدیل می شود. ساکنان همراه خود حق ورود به مکان نمایندگی سوخت استان اردبیل به نشانی www.nigc-ar.ir می توانند به تمامی آنها ورود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حق ورود به منوی میز ارائه دهندگان دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کردن کد اشتراک به ارائه دهندگان حاضر شده در آنلاین ورود داشته باشند.

مدیرعامل نمایندگی سوخت استان اردبیل در خاتمه بر رعایت ایده ها امنیت در بلعیدن سوخت خالص تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند تمامی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکین نمایندگی سوخت استانی تقاضا دارم به این چیزها امنیت ملاحظه ویژه داشته باشند به همان اندازه شاهد باشند. هیچ حادثه ای در بلند مدت {به دلیل} بلعیدن ناایمن سوخت خالص {وجود ندارد}.

دنیای گاز

فریب دادن حدود ۱۹۰۰۰ مشترک جدید سوخت خالص