غرب منافق اوکراین را ملکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را تروریست می تدریجی


به گزارش ایسنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر روزنامه رای الیوم کسب اطلاعات در مورد عملیات استشهادی جدیدترین فلسطینیان کدام ممکن است در نتیجه کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن فراوان اجتناب کرده اند اسرائیلی ها، ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرمساری} افسران رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق شد، نوشت. غرب نسبت به فلسطینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها. پرونده های اوکراینی سعی دارند تصویری ۹ چندان انصافاً اجتناب کرده اند از دوام فلسطین به سمت قهرمانی اوکراینی ها حاضر دهند.

عطوان، نویسنده عالی عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر این روزنامه نوشت: «۴ عملیات استشهادی برای ۵ فلسطینی کدام ممکن است به طور مناسب به هیچ عالی اجتناب کرده اند جناح های از دوام فلسطین تکیه کن نیستند، همراه خود موفقیت در کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملیات ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری اسرائیل را اجتناب کرده اند بین برد. ” روحیه شهرک نشینان را اجتناب کرده اند بین برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب، ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا آنها را {در سراسر} فلسطین اشغالی افزایش داد.

{در این} ۴ عملیات ۱۴ اسرائیلی کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۲۰ نفر تولید دیگری زخمی شدند. از این توسعه نتیجه این سیستم ریزی عالی گروه هر دو جنبش از دوام فلسطین نیست، اما علاوه بر این شبیه انتفاضه اول است. کلید اهمیت، توانایی، تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج بعدی این تعدادی از عملیات در اینجا است کدام ممکن است تمام اهدافی کدام ممکن است بمباران شدند در سرزمین های اشغالی در سال ۱۹۴۸ بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال این نتایج شکست نظامی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی اسرائیل است. برای مدیریت اجتناب کرده اند اردوگاه جنین. این اردوگاه کدام ممکن است مساحت آن بیش اجتناب کرده اند عالی کیلومتر مربع نیست، نظامی اسرائیل را نیز مجبور کرد پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار رعد حازم، قهرمان عملیات جاده زنگوف در وسط تل آویو را اجتناب کرده اند ترس آسیب تا حد زیادی دستگیر تدریجی.

اردوگاه جنین {به دلیل} توانایی مردانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق بیانیه سوگند خورده طلبی به تصویر از دوام فلسطین تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ سال پیش خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی برای ترور هر دو دستگیری گروهی تکیه کن به جنبش جهاد اسلامی به مدیریت این شهید وارد حرکت شدند. محمود توالبا. این عملیات بیش اجتناب کرده اند ۱۲ روز به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن ۲۴ سرباز اجتناب کرده اند جمله ژنرال، عالی سرتیپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سرهنگ کشته شدند.

{در این} گزارش آمده است: شهید رمضان عبدالله شلح رئیس فقید نهضت جهاد اسلامی اظهار داشت کدام ممکن است آزادی انتخاب گیری را به این دسته اجتناب کرده اند سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاران در اردوگاه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب آنها این بود کدام ممکن است به همان اندازه بیانیه سوگند خورده فرزندان شهید بجنگند. جهاد. شبیه به جماعت تندرو کدام ممکن است در رأس آنها بود در امروز شبیه به صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به فداکاری شهید رعد حازم را تکرار کردند. کسی سخنرانی تشییع جنازه پدرش را به خاطر معانی شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه‌اش در گذشته تاریخی پرونده خواهد کرد، کدام ممکن است باعث شد اوزی دایان، رئیس سابق ستاد نظامی اسرائیل، آرزو کرد ترور بلافاصله او همراه خود موشک شود.

عطوان اظهار داشت: این ۴ عملیات رژیم اشغالگر را شکست داد از بازوی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق این رژیم هر دو به عبارتی شهرهای اصلی اشغال شده یعنی تل آویو، بئرشبه، خزیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی بروک را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی نیز اجتناب کرده اند این موضوع غافل نشدند.

در یکپارچه این گزارش آمده است: راهبرد جدید از دوام فلسطین اجتناب کرده اند ۲ بخش {تشکیل شده است}. نیمه اول فرودگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک های بالستیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیمه در نبرد شمشیر مقدس در رمضان سال قبلی به خوانایی تجسم کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه دوم عملیات زمینی تسلیحات است، به عبارتی بیشتر اینها عملیات نیست. همراه خود کمربندهای انفجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کانون اصلی بر قطعات نظامی انجام تبدیل می شود، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی {وجود ندارد}، در حالی کدام ممکن است همه اسرائیلی ها سلاح حمل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها {به دلیل} خدمت تحت فشار در نظامی اسرائیل سرباز هستند. ۱۰۰۰ فلسطینی را می کشند، پایین هایشان را غارت می کنند، چوب زیتونشان را اساس کن می کنند، ۱۰۰۰ نفر را دستگیر می کنند، جلوی توجه همه تحقیرشان می کنند، پایین، اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوایشان را می دزدند، بعد به آنها ارائه می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند چرا اجتناب کرده اند این انتقام خوشحالی؟ ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی آشکار میکنی اینا چه جور آدمایی هستن؟

دانشمند منافق، قاتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعمارگر غرب، در یک روز واحد روز اوکراین را می ستاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بروزترین tp-date سلاح ها اجتناب کرده اند آن حمایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام به سمت تهاجم روسیه را بالا اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند شخصی از آن آگاه است، با این حال وقتی عالی جوان مومن فلسطینی عاشق است. آی تی. رعد حازم انتخاب خواهد گرفت اجتناب کرده اند برادران شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان اشغالگران انتقام بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این غرب ریاکار همراه خود اعمال آنها موافقت می تدریجی.

این نویسنده اظهار داشت: انتفاضه دوم مسلحانه چندین سال اندازه کشید با این حال ما پیروز شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موج تروریسم شخص خاص در سال ۲۰۱۵ بیش اجتناب کرده اند عالی سال اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نفر را اجتناب کرده اند بازو دادیم با این حال سرانجام پیروز شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند شدیم. این بار ما پیروز خواهیم شد.” بدترین دروغ ها را می گوید. اسرائیل پس اجتناب کرده اند شکست در ژوئن ۱۹۶۷ در هیچ عالی اجتناب کرده اند مبارزه های شخصی علیه اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینیان پیروز نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی هایش به دلیل نبرد شمشیر در سال قبلی کدام ممکن است شش میلیون شهرک نشین صهیونیست به پناهگاه ها ورودی بردند به صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر صفر رسید. . اسرائیل ۱۱ روز اجتناب کرده اند جهان منزوی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تقاضا عجولانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اجتناب کرده اند افسران مصری برای توقف حمله ها موشکی اجتناب کرده اند نوار غزه نبود، انزوای رژیم صهیونیستی هفته ها اندازه می کشید. امیدواریم کدام ممکن است رهبران مصر این کار را انجام ندهند، هر دو به سختی تدریجی حرکت کردند.

خطا بزرگی کدام ممکن است اسرائیلی‌ها مرتکب شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آخر عمر پشیمان خواهند شد اینجا است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنند محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، تصویر روشنی اجتناب کرده اند همه فلسطینی‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات‌های قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید عرب در جاری سازش هستند. آنها کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است جنایات شخصی را افزایش می دهند.

در نهایت تحلیل اشاره کردن شده است کدام ممکن است شورش مسلحانه دوم به زور تحریک کردن نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوقف احتمالاً خواهد بود از این شورش توسط بچه ها خودجوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مدیریت خاص تحریک کردن شده است، متعاقباً تحمل فشار دلالان ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی نخواهد بود. در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت فلسطین اشغالی کدام ممکن است مظهر وحدت سراسری بیشتر مبتنی بر میراث از دوام است ۹ میراث اسلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین ننگ گذشته تاریخی افراد فلسطین است. اسرائیل اجتناب کرده اند در امروز هیچ مدیریت بر افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین فلسطین نخواهد دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نخواهد کشف شد کدام ممکن است ادعا ای در محکومیت عملیات از دوام برای او بنویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او بخواهد کدام ممکن است آن را جلوی دوربین های تلویزیون بخواند از شهدای تلفن عملیات آویو، بئرشبه، خزیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی بروک مایه ننگ همه شرکای اشغالگران است کدام ممکن است به سمت آنها سرخ شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر . صبحی نو در تحریک کردن ماه مبارک رمضان، ماه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای بلند مدت پر اجتناب کرده اند اتفاقات خارق العاده است.

انتهای پیام