عملیات اجرایی بزرگراه اردبیل – مشجانشهر تحریک کردن تبدیل می شود


مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان اردبیل ذکر شد: عملیات اجرایی هفت تقاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه اردبیل – مشگن شهر اجتناب کرده اند سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود.

بزرگراه

ترجیح حیدری افزود: مسیر ۲ مسیره اردبیل – مشگان شهر به اندازه ۱۳ کیلومتر در مرحله جاده کشی، هندریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب تابلوهای جهت دار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مساعد بودن شرایط جوی در سال بلند مدت این پیست به روی خودروها باز تبدیل می شود.

وی افزود: اجتناب کرده اند ۹ تقاطع غیرهمسطح باقی مانده در بزرگراه اردبیل – مشجانشهر ۲ تونل مهم {در این} بزرگراه در جاری احداث است.

حیدری شکسته نشده داد: عملیات اجرایی هفت تقاطع تولید دیگری در بزرگراه اردبیل – مشجانشهر اجتناب کرده اند سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از از پنجاه کیلومتر آزادراه اواخر فروردین ماه سال بلند مدت {در این} استانداری خبر داد.

حیدری افزود: این آزادراه ها به آزادراه های اردبیل-سرشم، اردبیل-جرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس آباد-سربند متصل است کدام ممکن است پیشرفت خوبی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تبدیل می شود به همان اندازه این ماموریت ها در موعد مقرر به استفاده از برسد.

وی ذکر شد: همراه خود استفاده از اجتناب کرده اند این ماموریت ها میزان تصادفات در استانداری مقیاس را کاهش می دهد.