عملکرد های خوردن لیموترش در ماه مبارک رمضان


دکتر حمیدرضا دهقان منشیدی، رادیولوژیست و آنکولوژیست اظهار داشت: بیمارانی کدام ممکن است خرس شیمی درمانی هر دو رادیوتراپی قرار می گیرند شرایط متفاوتی برای روزه داری دارند. همه بیمارانی کدام ممکن است خرس شیمی درمانی قرار می گیرند باید در کل روز مایعات زیادی بنوشند و قطعاًً احتمال روزه تکل {در این} اشخاص حقیقی صفر است. او اظهار داشت: […]