علیرضا قزوه: اگر رادیو و تلویزیون نباشد، باید بزها را در ته بره چرا کنید – شما آنلاین هستید.


علیرضا قزوه: اگر رادیو و تلویزیون نباشد، باید بزها را در پایه برره بچرید.
علیرضا قزوه: اگر رادیو و تلویزیون نباشد، باید بزها را در پایه برره بچرید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا قزوه نویسنده و شاعری که ریاست دفتر شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما را بر عهده دارد در صفحه توئیتر خود نوشت: حزب آنقدر از این سد و سیما خورده که تبدیل به یک شده است. مار ، و الان با سد و سیما هستم. من همکاری نمیکنم در گوشت و پوست و استخوان شما از صدا […]

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا قزوه نویسنده و شاعری که ریاست دفتر شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما را بر عهده دارد در صفحه توئیتر خود نوشت: حزب آنقدر از این سد و سیما خورده که تبدیل به یک شده است. مار ، و الان با سد و سیما هستم. من همکاری نمیکنم گوشت، پوست و استخوان شما از صدا و هوا ساخته شده است. اگر رادیو و تلویزیون نباشد باید حبوبات بخورید و بز را ته برره بچرید!