عضو ایرانی کمیته انضباطی FIVB


به گزارش اسنا، روزبه وثوق احمدی، وکیل تمرکز بر موضوع حقوق ورزشی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIVB) انواع شد.

او یکی اجتناب کرده اند ۲۱ فدراسیون در سراسر جهان فوتبال (فیفا) مورد اعتقاد {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو کمیته انضباطی WWF است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون عضو کمیته انضباطی FIVB است.

احمدی در سال ۱۳۹۵ کمیته ای را برای ایجاد وضعیت گیمرها EFA تشکیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس این کمیته شد.

انتهای پیام