عروس جهانگرد اردبیل در یک واحد روز برفی


شرابیل یکی اجتناب کرده اند مناطق مهم گردشگری اردبیل است.

به گزارش دیدشهر؛ دریاچه شرابیل همراه خود وسعت ۱۸۰ هکتار تنها دریاچه خالص ایران است.

منگوله ها در اواخر فاصله III را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل فاصله IV پایین شناسی تعیین کنید گرفت.

این دریاچه بعد اجتناب کرده اند سیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه های آب خوب و دنج آن شادی ها انگیزترین دریاچه است اردبیل برای محل قرارگیری های اوقات فراغت حال در .

اگرچه اکثر مسافران در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان اجتناب کرده اند این دریاچه دیدن می کنند، با این حال تماشای زمستان این دریاچه تمیز اجتناب کرده اند شکوه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه خاص شخصی را دارد.

عکسها شکوه کدام ممکن است تبصره می کنید توسط آقای حسن فخری برای ما کشتی شده است.

{در این} مورد تا حد زیادی بدانید:

شارپی ها. ناجین نیلگون اردبیل

روح دریاچه شرابیل را باید دید

شرابیل اردبیل تنها دریاچه خالص ایران است

زمستان شرابیل اردبیل

عروس جهانگرد اردبیل در یک روز برفی

نی برف

نی برف

نی برف

نی برف

نی برف

نی برف


گردشگری استان اردبیل مناطق اوقات فراغت در اردبیل