عالی هیئت پارلمانی برای نمایندگی در مجمع جهانی عازم اندونزی شد


به گزارش ایسنا، هیئتی متشکل اجتناب کرده اند ۵ مشاور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای اجرایی گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی در صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین اجلاس مجمع در سراسر جهان مجمع بین المجالس (IPU) . وی برای برگزاری اجتناب کرده اند ۴ اسفند ۱۳۸۳ در اندونزی راهی این ملت شد.

{در این} اجلاس کدام ممکن است همراه خود رعایت درست پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، نمایندگانی اجتناب کرده اند پارلمان‌های بیش اجتناب کرده اند ۱۵ ملت جهان حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مختلفی اجتناب کرده اند جمله اصلاح اقلیم، رویکردهای بین‌المللی برای صلح ثابت جهانی، استفاده اجتناب کرده اند فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات در بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به طور قابل توجهی در کل همه گیری ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود قاچاق انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض حقوق بشر حقوق بشر در الگو مهاجرت در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عملکرد پارلمان ها در ارتقای سلامت مادران، نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شیوع کوئیدیچ، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابری {در میان} دختران جهان صحبت خواهد کرد.

در اجلاس اندونزی موضوعات مرتبط همراه خود تحولات جاری سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی جهان همراه خود موضوع a فوق العاده در اصل کار قرار خواهد گرفت. مجمع نمایندگان جوان مجمع جهانی نیز دوره ها شخصی را برگزار خواهد کرد.

هیئت پارلمانی ایران متشکل اجتناب کرده اند مجتبی رزاخا، دبیرکل گروه پارلمانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست این هیئت مرتضی محمودوند، علی رضایی، محسن فتحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام آزاد است. وی در خصوص موضوعات اجلاس نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی خواهد کرد.

هیئت پارلمانی ما علاوه بر این در نشست های گروه های قلمرو ای آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه، مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای پارلمان های آسیایی نمایندگی خواهد کرد.

انتهای پیام