طرح شهر قبل از اجرا باید به شورا ارجاع شود


رئیس کمیسیون فنی و ساختمانی شورای شهر اردبیل گفت: طرح شهر قبل از ارجاع به سطوح مختلف برای بررسی دقیق تر به شورای شهر ارجاع شود.

علیرضا غریبی

باید مطالعات کارشناسی در مورد نقشه های شهری انجام شود


علیرضا غریبی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار داشت: قبل از اجرای پروژه ها و طرح های مصوب در استانداری و سایر نهادها بهتر است شهردار اردبیل آنها را به شورا ارجاع داده و در کمیسیون های شورا بررسی های کارشناسی و دقیق انجام دهد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است پل بسیج و ورودی های شهر با طراحی مناسب اجرا شود، بهتر است قبل از اجرا در شورای شهر بحث و بررسی شود.

رئیس کمیسیون فنی و ساختمانی شورای شهر اردبیل به فعالیت مناسب شرکت مسکن شمالغرب در اجرای کیفی بسیاری از پروژه ها در اردبیل اشاره کرد و گفت: با تلاش و همت معاونت امور عمرانی شهرداری اردبیل هیچ مشکلی در اجرای پروژه همکاری دیکوسنتر وجود ندارد. شرکت مسکن شمال غرب، اما بهتر است شهرداری در این پروژه تجاری مشارکت کند. – مسکونی ۲۲ درصد افزایش یافته است.

غریبی تغییر ماهیت قرارداد پروژه به مسکونی تجاری را یادآور شد و اظهار داشت: در شورای ششم قرار است سهم شهرداری در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری افزایش یابد و پیش بینی می شود این سهم افزایش یابد. منطقی در Decocenter project.search