ضرر رانندگان اجاره ای را رفع کنید


عضو شورای شهر اردبیل ذکر شد: همراه خود ملاحظه به حقوق زیرین رانندگان استیجاری امیدواریم ضرر این رانندگان برطرف شود.

ابراهیم صفری


ابراهیم صفری در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان حادثه جدیدترین مشهد همراه خود مبایعه نامه اطلاعات آموزان در حرم رضوی را تقبیح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: چنین اقدامی {نمی تواند} خدشه ای وارد تدریجی. وحدت افراد امت اسلامی».

وی به مشکلات رانندگان در بخش بار کلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: توصیه می کنیم شهرداری جدا از افزایش دستمزد، امکان استقرار اتوبوس به شهرهای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی این بخش را فراهم تدریجی. “

عضو شورای شهر اردبیل در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: همراه خود کسب اتوبوس های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق آن به ناوگان بار کلی به سادگی می توان مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواقص را برطرف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه مناسبی را برای رانندگان اجیر در تذکر گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق زیرین آنها را تعمیر کرد. “


ماشین ها