صدور ۵۰ موافقتنامه اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ مجوز گردشگری در استانداری اردبیل


مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند صدور ۵۰ موافقتنامه اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ مجوز برای تحمیل توانایی گردشگری در سال ۱۴۰۰ {در این} استان خبر داد.

گردشگری

غیر معمول فلاحی ذکر شد: ۵۰ موافقت نامه اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ پروانه مونتاژ در سال ۱۴۰۰ برای تحمیل توانایی گردشگری در استانداری اردبیل صادر شد.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری اردبیل ذکر شد: کمیت {در این} قالب های گردشگری بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار میلیارد ریال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این ها حدود ۲۸۰۰ جایگزین شغلی مستقیم تحمیل تبدیل می شود.

الفلاحی می گوید: تمامی شهرستان های استانداری اجتناب کرده اند شمال به همان اندازه جنوب در اخذ پروانه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت اصولی مشارکت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده بهبود گردشگری {در سراسر} استان است کدام ممکن است باعث افزایش اقامت مسافران در استانداری تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به استقبال اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی اردبیل اجتناب کرده اند خریداران در بخش گردشگری، ذکر شد: تحمیل تسهیلات گردشگری همراه خود ملاحظه به خواستن استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود سلیقه حیاتی است. کدام ممکن است بتوانیم مسافران را فریب دادن کنیم.» خواستن مناطق مختلف استان.