صدور پروانه ساختمانی برای پایین های استیجاری


را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار اردبیل می گوید: پس اجتناب کرده اند مکاتبه همراه خود مسئولان مراجع قضایی مقرر شد برای اولین بار در ملت پروانه ساختمانی برای پایین های استیجاری صادر شود.

صدور پروانه ساختمانی برای زمین های استیجاری

به گزارش شاهرخان، شهردار اردبیل در دیدار همراه خود مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل کدام ممکن است اعضای شورای شهر را همراهی می کردند، اظهار داشت: ایشان استفاده شدند.

محمود صفری {در این} مونتاژ ضمن حاضر گزارشی اجتناب کرده اند فینال کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} در شهرداری اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی به انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات این شهرداری نسبت به سایر تجهیزات ها، برای بدست آوردن به درآمد ثابت در شهرداری اردبیل این سیستم ریزی شد. . بابا

تامین ۶۰۰۰۰ تن قیر معابر شهری

شهردار اردبیل تایید کرد کدام ممکن است تنها در ابتدای سال جدید قیر اجباری برای حدود ۶۰ هزار تن آسفالت شهر را تامین کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نیز به همان اندازه نوک شهریور ماه بلند مدت برای آسفالت ۲۰۰ هزار تنی تامین تبدیل می شود. وی برای باور نهضت آسفالت اظهار داشت: در بحث واگذاری شهرک های جدید، واگذاری کوثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند شهر ساحلی به نوک رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای مقدماتی برای واگذاری سایر شهرک های اخیر راه اندازی در جاری انجام است.

انجام سطوح اجرایی تملک پارک واقع در حد فاصل میدان بسیج به همان اندازه میدان ارتش اردبیل

صفری پایان دادن سطوح اجرایی برای اخذ پارک واقع در حدفاصل میدان بسیج به همان اندازه میدان ارتش اردبیل در وزارت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر این پارک به پارک کلی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مهم مجموعه مدیریت شهری در ماه های فعلی دانست کدام ممکن است پیشرفت خوبی دارد.

شهردار اردبیل علاوه بر این همراه خود ردیابی به تصمیم دیوان عدالت اجرایی مبنی بر ممانعت شهرداری ها اجتناب کرده اند صدور پروانه مونتاژ پایین های استیجاری اظهار داشت: این کار را همراه خود مسئولان مراجع قضایی انجام داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار انتخاب گرفته شد. در ملت اشکال اجتناب کرده اند تذکر حقوقی در شهرداری اردبیل رفع تبدیل می شود.

اردبیل به توجه انداز شهر معقول نزدیک تبدیل می شود

صفری کسب سهم برای گرفتن ۶۰ تجهیزات اتوبوس شهری جدید برای اولین بار برای شهر اردبیل اجتناب کرده اند سهم کلانشهرهای ملت را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اردبیل بیش اجتناب کرده اند قبلی به شهر معقول نزدیک شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند اسبابک ها تولید دیگری است. این سیستم های مهمی کدام ممکن است برای ارتقای ارائه دهندگان به ساکنان گران قیمت فکر شده است.

صفری در نهایت سخنان شخصی به موضوعاتی همچون مدیریت برفک زدایی معابر شهر همراه خود وجود نبود تجهیزات های یخ زدا در برف با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم زمستان سال قبلی، کسب از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات با کیفیت حرفه ای برای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تسویه حساب شهرداری صنوبر. پول بدهی. به موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ادارات، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شورای اسلامی شهر در شهرداری اردبیل خاص شد.

نقشه های ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی برای پایین های استیجاری