صادرات پسته ایران ۲۳ سهم کم شد


به گزارش ایسنا، گزارشی کدام ممکن است لطیفی-سخنگوی گمرک- گفتن کرده آرم می‌دهد  ۱۳۵هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲تن بسیاری از پسته، به خوب ارزش ۹۱۴میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید  ۴۲۷هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۶ دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ ملت صادر شده است.

بر ایده این گزارش،‌ اجتناب کرده اند مجموع صادرات ۱۳۵هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ تنی  پسته در سال در گذشته، ۱۱۵هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۷تن آن، “پسته معاصر همراه خود منافذ و پوست” بود کدام ممکن است خوب ارزش آن ۶۹۶میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۴دلار به سند رسیده است.

۵ ملت اول کسب پسته‌های صادراتی همراه خود منافذ و پوست به همین ترتیب چین همراه خود کسب ۱۹۹ میلیون دلار، هند همراه خود ۸۵ میلیون دلار، روسیه همراه خود ۵۳ میلیون دلار، عراق همراه خود ۵۰ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان همراه خود ۴۵ میلیون دلار بوده‌اند. صادرات بسیاری از “پسته با بیرون منافذ و پوست” نیز  بیش اجتناب کرده اند ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۶تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش ۲۱۵میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ دلار {بوده است} کدام ممکن است کشورهای  آلمان همراه خود کسب ۵۰ میلیون دلار، هند ۴۴ میلیون دلار، امارات ۲۹ میلیون دلار، عراق ۲۵ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه ۱۳ میلیون، ۵ مکان تعطیلات صادرات بیشتر اینها پسته ایرانی گزارش شده‌اند.

در اتصال همراه خود میزان صادرات سایر پسته‌ها نیز  ۴۲۹تن به خوب ارزش ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۰ دلار نیز {در این} مدت {بوده است}. آنطور کدام ممکن است سخنگوی گمرک گفتن کرده است {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به محصول پسته، کاهش ساخت  این محصول در سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود پسته سایر ملت ها به بازارهای جهانی،  صادرات بسیاری از پسته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹کاهش ۳۳درصدی را در وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش  به در کنار داشته است.
انتهای پیام