شورا ارکان مهم انتخاب گیری برای بهبود شهرهاست


رئیس شورای اسلامی استان اردبیل ذکر شد: شوراها یکی اجتناب کرده اند ارکان مهم انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب سازی برای بهبود، عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی شهرهاست.

جواد انصاری:شورا ارکان مهم تصمیم گیری برای توسعه شهرهاست


جواد انصاری در آستانه روز شوراها در گفتگو همراه خود خبرنگاران اظهار کرد: شورا عالی دستور عقلی است کدام ممکن است آموزه های دین اسلام در کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف نیز بر آن صحه گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شوراها در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها همراه خود تاسی به آیات قرآن همراه خود مراجعه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اندیشی سعی در عمران مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی دارند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در تقویم مناسب کشورمان روز نهم اردیبهشت شناخته شده به عنوان روز شوراها یاد شده است، خاطرنشان کرد: هر چند در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی به نهاد پارلمان های بومی اهمیت چندانی داده نشد با این حال خلاء آن در کشور بافت می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین انتخابات مناسب شوراها در چارچوب اجرای قوانین اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ در چارچوب این سیستم بهبود سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه نهادهای مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت نهایی برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل همراه خود دقیق اینکه همراه خود محدوده اعضای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی البدل اجتناب کرده اند سوی مردمان نشانگر اهمیت وجود پارلمان بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها در کشور بود، تصریح کرد: شوراهای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا به طور مناسب فاصله ۴ ساله وظیفه خویش را برای باور بخشی اجتناب کرده اند حاکمیت مردمان کدام ممکن است ممکن شدن آن در گرو ورزش این نهاد است تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم بعد اجتناب کرده اند تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۲۰ سال اجتناب کرده اند ورزش اعضای پارلمان بومی موقعیت جسورانه آنها در بهبود شهری به خوانایی دیده تبدیل می شود.

انصاری شورا را عالی نهاد جمعی انتخاب گیری بیشتر مبتنی بر سبک دمکراسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: درست در این لحظه تمامی {افرادی که} در بدنه شوراها وجود دارند همه همراه خود اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن شورایی تنها همراه خود هدف تعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی بر بالا کار آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جایی بسی خرسندی است.

وی شوراها را اجتناب کرده اند مظاهر مشارکت مردمى را انتخاب کنید و انتخاب کنید براى تسهیل امور مردمان راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: روز شوراها فرصتی است صحیح به همان اندازه امتحان شده در یک روز واحد زمانی اعضاء احترام شوراهای اسلامی روستاها را صمیمانه گرامی بداریم.


شورای اسلامی اردبیل