شورای شهر مزیت افراد را بعدی اجتناب کرده اند مزیت افراد مکان ها


یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر اردبیل ذکر شد: شورای اسلامی شهر در تجزیه و تحلیل پیش نویس اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب ها، مزیت کلی را بر مصالح شخص خاص دوست دارد.

مینا نهامین


مینا نهمین در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات افراد در ماه مبارک رمضان، اقدام شنیع جنایات جدیدترین در بارگاه رضوی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ملت مسلمان .

وی به لایحه پیشنهادی برای تملک ۱۷ هزار مترمربع پایین در احاطه شهر اردبیل مورد استفاده قرار گیرد شناخته شده به عنوان فضای بی تجربه ذکر شد: این لایحه دارای مشکلاتی است از عده ای سعی دارند پایین های کشاورزی شخصی را قطع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرارداد آزاد به کالا برسانند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر اردبیل تصریح کرد: ما در شورای شهر اردبیل اجازه چنین اقداماتی را خارج اجتناب کرده اند ضوابط قانونی نمی دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم جدا از محافظت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت افراد، برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه سوء استفاده اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی، اقدام به تصرف پایین شود.


شورا