شورای بخش ها، گمشده محل استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مورد نیاز هستند


رئیس شورای اسلامی استان اردبیل اظهار داشت: همراه خود تحویل داد تقریبا ۸ ماه اجتناب کرده اند عمر شورای استان باقی مانده است انواع زیادی اجتناب کرده اند شوراهای بخش، گمشده محل استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مورد نیاز هستند.

ابراهیم صفری


ابراهیم صفری در مونتاژ همراه خود استاندار اردبیل همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود تحویل داد تقریبا ۸ ماه اجتناب کرده اند عمر شورای استان باقی مانده است انواع زیادی اجتناب کرده اند شوراهای بخش، گمشده محل استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مورد نیاز هستند، اظهار داشت: در صورتی کدام ممکن است اعضای شوراها شناخته شده به عنوان منتخبان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برحسب مسئولیت ذاتی شخصی موظف به پاسخگویی به مردمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشتن محل استقرار منصفانه مشکل اساسی {در این} زمینه است.

وی همراه خود دقیق اینکه مهاجرت معکوس اجتناب کرده اند شهرها به سوی روستاها در جاری {افزایش است}، افزود: عدم صدور مجوز مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در پایین های قولنامه ای سد راه سکونت اهالی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله سبدها ساخت است.

رئیس شورای اسلامی استان اردبیل تشریح کرد: بیشتر اوقات اعضای شوراهای روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهستان ها گمشده درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین پولی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود ایمنی شغلی برای دهیاران، موضوع عکس است کدام ممکن است گره گشایی اجتناب کرده اند آن به انجام بیشتر وظایف منجر احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی اظهار داشت: تقاضا داریم مسئولان تجهیزات های دولتی همراه خود اعضای شوراهای استان کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نمایند به همان اندازه اعضای شورای استان ها عملکرد شخصی را در تعمیر مشکلات ایفا کنند.


شورای اسلامی اردبیل