شهر ملی صنایع دستی و نقش آن در توسعه گردشگری


شهر ملی صنایع دستی و نقش آن در توسعه گردشگری

دیدشهر: عنوان و کارکرد شهر ملی صنایع دستی ظرفیت های فراوانی را در اختیار منطقه قرار می دهد و با استفاده از این ظرفیت ها می توان شهر ملی را به جاذبه ای برای گردشگران تبدیل کرد.

صنایع دستی از جنبه های مختلف حائز اهمیت است، اهمیت آن به عنوان زمینه ای برای ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی از یک سو و توجه به آن به عنوان هنر و هویت یک منطقه یا کشور از سوی دیگر می تواند بخشی از کارکرد صنایع دستی باشد. با گذشت زمان و صنعتی شدن بیش از حد جامعه دوری نیست که از عصر صنایع دستی بگذریم مگر اینکه حمایت از این رشته و معرفی کار آن به طور موثر و مستمر ادامه یابد.

شهرها و روستاهای ملی و بین المللی یکی از روش های برندسازی و معرفی محصولات صنایع دستی هستند که می توانند صنایع دستی را زنده نگه دارند. این عنوان می تواند نماینده ترین محصولات صنایع دستی یک منطقه را به عنوان برند در سطح ملی و حتی جهانی معرفی کند و نتایج مثبت متفاوتی را به دنبال داشته باشد. شهرها یا روستاهای ملی و بین المللی بر اساس شاخص هایی از جمله تعداد تولیدکنندگان و کارگران این هنر در مقایسه با جمعیت شهر یا روستا انتخاب می شوند. علاوه بر این، قدمت و کیفیت تولید محصول در یک منطقه نیز یکی از عوامل موثر برای کسب عنوان شهر یا روستای ملی یا بین المللی صنایع دستی است.

کسب عنوان شهر یا روستای ملی یا بین المللی صنایع دستی از بسیاری جهات حائز اهمیت است، یکی از موثرترین جنبه های کسب این عنوان این است که محصول شهر یا روستا به عنوان محصولی شاخص به عنوان مثال شهر عنبران باشد. در استان اردبیل به عنوان شهرستان فرش ملی ثبت شده است و فرش عنبران عنوانی است که نشان از کیفیت بالاتر و نوع خاص این محصول تولید شده در عنبران دارد. کارکرد عنوان شهر کشور می تواند موجب رونق اقتصادی در بازار محصولات تولید شده در منطقه و در نتیجه ایجاد شغل برای افراد بیشتری در شهرستان شود. در واقع، چنین اثراتی می تواند اثرات اجتماعی بلندمدت زیادی مانند مهاجرت معکوس، کاهش بیکاری و بهبود کیفیت زندگی جمعیت داشته باشد.

از طرفی داشتن عنوان شهر یا روستای ملی یا بین المللی خاص نیز می تواند یک جاذبه گردشگری محسوب شود. وجود کارگاه های مختلف تولید کننده محصولات اصلی شهر که می توانند بازدیدکنندگان را به خود جذب کنند، وجود مغازه های صنایع دستی فراوان، خرید مستقیم محصولات در این منطقه و همچنین فضای سنتی منطقه از جاذبه های گردشگری مستقل محسوب می شود. کارکرد عنوان شهر کشور به تنهایی قادر است منطقه ای را در اذهان گردشگران مشهور کند و این شهر را در کنار سایر جاذبه های گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کند.

در استان اردبیل علاوه بر عنبران که به شهر ملی فرش شهرت دارد، شهر اصلاندوز نیز به عنوان شهر ملی ورنی به ثبت رسیده است که باعث احیای تولید این محصول در این شهرستان شده است. . اما همانطور که گفته شد تبدیل یک شهر به شهر ملی صنایع دستی ظرفیت های زیادی ایجاد می کند که باید از آن استفاده کرد. اصلاندوز در شمال استان اردبیل و در مرز جمهوری آذربایجان می تواند از امتیاز شهر صنایع دستی کشور استفاده کند و به مقصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود و حتی به منبع صادرات این محصولات به کشورهای دیگر تبدیل شود. این امر می تواند در رونق گردشگری شمال استان موثر باشد.

همچنین در خصوص شهرستان عنبران به دلیل مجاورت با مرکز استان، ظرفیت جذب گردشگر و توسعه گردشگری در این منطقه وجود دارد. اما مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد لزوم توجه بیشتر به این شهرها، فعالیت دبیرخانه شهرهای ملی، ایجاد نمادها، فروشگاه ها، نمایشگاه ها و کارگاه های قابل بازدید در این شهرها و تعریف است. بسته های گردشگری به منظور جذب گردشگر علاوه بر اشتغال و ظرفیت اقتصادی صنایع دستی مورد استفاده آنها نیز قرار می گیرد.

صنایع دستی فرش