شهرداری در اجرای ماموریت ها، به در اطراف اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت سیاسی حرکت می تدریجی


شهردار اردبیل ذکر شد: شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر در وسط جدید ورزش شخصی سعی می‌کنند به همان اندازه در عقد قرارداد همراه خود سرمایه‌گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت‌کنندگان در در اجرای ماموریت‌ها، به در اطراف اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت سیاسی حرکت کنند.

محمود صفری


محمود صفری در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل به سابقه شخصی در راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی برای مونتاژ ۵۶ هزار واحد مسکن مهر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما طبق قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ضرر خاص این واحدهای مسکونی را احداث کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نامزدها در مهلت تصمیم گیری شده واگذار شده است.

وی به ورزش ۲۰ نفر در بخش حقوقی شهرداری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اصلی قراردادهای مشارکتی اجتناب کرده اند کانال حقوقی رفتن نکرده اما علاوه بر این در یک واحد اتاق بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مورد توجه قرار گرفت سیاسی {در این} زمینه انتخاب گیری شده کدام ممکن است نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی چنین انتخاب گیری هایی ماموریت معطل مانده تیراژه است کدام ممکن است مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان جنازه یاد می تدریجی.

شهردار اردبیل اظهار کرد: قطعا شهرداری بعد اجتناب کرده اند این تمام ماموریت های مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری را همراه خود تخلیه آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوان به خریداران واگذار می تدریجی کدام ممکن است {در این} زمینه ما همکاری خوبی را همراه خود قرارگاه خاتم الانبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد مسکن انجام می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی ماموریت های اعمال شده {در این} بخش ضرر حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجرایی نداشته است.

صفری اعضای شورا را بر نظارت تا حد زیادی واحد حقوقی شهرداری بر عقد قراردادها بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: تمامی قراردادهای شهرداری همراه خود خریداران اتصال حقوقی خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم تولید دیگری شهرداری {در این} بخش متضرر نشود.

وی {به روز} جهانی قدس شناخته شده به عنوان یادگار حضرت امام خمینی (ره) ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل نیز همراه خود دهان روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حفاظت اجتناب کرده اند حقانیت مسلمانان فلسطین در جاده ها حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خلق حماسه ای تولید دیگری سعی خواهند کرد به همان اندازه پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی را اجتناب کرده اند افراد مظلوم فلسطین انجام دهند.

صفری همراه خود گرامیداشت ۹ اردیبهشت روز شوراها خاطرنشان کرد: سال های متمادی است کدام ممکن است ما همراه خود اعضای شوراها در وسط های مختلف اتصال داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرأت می توان ذکر شد، فاصله ششم شورا فاصله همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق تا حد زیادی برای انجام کارهای دگردیسی آفرین است.

وی به ماموریت مشارکتی میدان خشکبارفروشان در فاز سوم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود بازنگری در طراحی این ماموریت سعی شد به همان اندازه منطقه پارکینگ ماشین برای این میدان اندیشه در مورد شود به همان اندازه اجتناب کرده اند جهت بارانداز مشکلی نداشته باشیم.

صفری در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی اضافه کرد:‌ {در این} ماموریت مدت قرارداد {ضمانت نامه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک نظارت های از واقعی همراه خود مشارکت حقوقی شهرداری شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم ۵۵ سهم سهم شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ سهم سهم سرمایه گذار {در این} ماموریت به تعیین کنید از واقعی مورد ملاحظه قرار گیرد.

شهردار اردبیل خاص کرد:‌ پیش اجتناب کرده اند این سهم شهرداری ۶۱ سهم بوده کدام ممکن است {به دلیل} افزایش مساحت ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی جدید این سهم به ۵۵ سهم تقلیل یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم سرمایه گذار نیز به همان اندازه ۴۵ سهم همراه خود احداث منطقه پارکینگ ماشین لحاظ شده است.


شهرداری اردبیل