شناخت اجتناب کرده اند معاون مالی دیوان محاسبات ملت


به گزارش ایسنا، رضایی این بررسی ها را عواقب بلافاصله، مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی بر سلامت تنظیم اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مالی، جلوگیری اجتناب کرده اند انحراف بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب انبساط مالی ملت دانست.

همراه خود تهیه مجموعه ای اجتناب کرده اند گزارش های بودجه همراه خود تقسیمات کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای، گزارش کار کردن پولی سالانه تجهیزات های اجرایی به مقامات، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر افسران مالی حاضر شد.

انتهای پیام