شرکت کننده سابق والیبال ایالت کلیولند ورزشی “تمدید شده مدت” همراه خود کووید-۱۹ را توضیح دادن می تنبل: بهزیستی


پیام اندروید:

همراه خود کلیک کردن کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

ممکن است خوب ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی به پایان رسید. لطفا همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.